حلقه کاتبان kateban.com kateban.com یافتن یا نیافتن، مسأله این است. [بررسی موتورهای جستجو در پایگاه های اینترنتی نسخه‌های خطی فارسی -عربی] (بخش سوم) https://rafi.kateban.com/post/5216 fa ]]> kateban.com یافتن یا نیافتن، مسأله این است. [بررسی موتورهای جستجو در پایگاه های اینترنتی نسخه‌های خطی فارسی -عربی] (بخش دوم) https://rafi.kateban.com/post/5215 fa ]]> kateban.com یافتن یا نیافتن، مسأله این است. [بررسی موتورهای جستجو در پایگاه های اینترنتی نسخه‌های خطی فارسی -عربی] (بخش نخست) https://rafi.kateban.com/post/5214 fa ]]> kateban.com آداب جانقی در آینۀ متون دستورنامه‌های درباری دورۀ صفوی (بخش دوم) https://rafi.kateban.com/post/4877 fa ]]> kateban.com آداب جانقی در آینۀ متون دستورنامه‌های درباری دورۀ صفوی (بخش نخست) https://rafi.kateban.com/post/4855 fa تصویری که از ساختار حکومتی نظام‌های سلطنتی ایران در بخش عمده‌ای از رسالات و بررسی‌های تاریخی وجود دارد، سیمای یک «نظام سلطنتی سلسله‌مراتبی مطلقه» است که همه چیز در آن در نهایت از تصمیماتِ شخصی فرد حاکم سرچشمه می‌گیرد. با وجود این، در میان اسناد و متون تاریخی با شواهد متعددی دال بر وجود نهادهای مشورتی و یا آداب و سنن مشورت روبه‌رو می‌شویم که تصویر دیگری از نظام تصمیم‌گیری در دربارهای ایرانی ارائه می‌دهد. یکی از این نهادهای مشورتی که در دستورنامه‌های آداب درباری موجود در دربار صفوی به صراحت از آن یاد شده و حتی تشکیل جلسات آن با آداب و تشریفات به‌خصوصی همراه بوده، «مجمع امرای جانقی» است. در این مقاله نخست به پیشینۀ تاریخی سنت «جانقی» در دوره صفوی و چگونگی شکل‌گیری آن پرداخته شده و پس از ارائه توصیف کوتاهی از ساختار، ارکان و حوزۀ اختیارات «مجمع امرای جانقی»، آداب برگزاری جلسات این مجمع با توجه به گزارش‌های موجود در دستورنامه‌های آداب درباریِ به ‌جای ‌مانده از دورۀ صفوی، مورد بررسی قرار گرفته است. ]]> kateban.com ملاحظاتی درباره گونه‌شناسی متون دبیری و انشاء https://rafi.kateban.com/post/4829 fa ]]> kateban.com مدرسه نیم‌آورد: نمونه‌ای از معماری آموزشی دوره صفوی، تک افتاده در میان اصفهان کهن https://rafi.kateban.com/post/4810 fa ]]> kateban.com مسأله واضع خط تعلیق و خیل مدعیان https://rafi.kateban.com/post/4771 fa ]]> kateban.com وجود حاضر و غایب: مجموعه میکروفیش های کتابخانه بریتانیا در تالار نسخ خطی کتابخانه ملی ایران https://rafi.kateban.com/post/4763 fa ]]> kateban.com دستورنامه‌های نامه‌نگاری فارسی تا پیش از عصر صفوی https://rafi.kateban.com/post/4707 fa ]]> kateban.com آرایه‌ها و ترکیب‌بندی تزئینات در فرامین سلطنتی متأخر عصر صفوی https://rafi.kateban.com/post/4702 fa ]]> kateban.com تزئین مکتوبات درباری به عنوان جزئی از آداب دارالانشاء دربار صفوی https://rafi.kateban.com/post/4701 fa ]]> kateban.com